Privacy statement en cookiebeleid

Algemeen

Zuiver Verloskundigen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

De plichten van Zuiver

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Sira praktijk voor verloskunde en echoscopie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt;

voor zorgverlening;

voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;

je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;

onze medewerkers en studenten binnen Sifra praktijk voor verloskunde en echoscopie verplichten om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;

op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren

Als praktijk voor verloskunde en echoscopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk voor verloskunde en echoscopie kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Je persoonsgegevens worden door Zuiver Verloskundigen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

het aanmaken van je dossier;

het inloggen op je account;

het bijhouden van je medisch dossier;

het inplannen van een afspraak;

het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;

het versturen van een nieuwsbrief/informatieve e-mail;

het verbeteren van onze dienstverlening;

het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

NAW-gegevens;

e-mail adres;

telefoonnummer van jou en van je partner;

gegevens betreffende je gezondheid, de gezondheid en het geslacht van je partner, van evt kinderen van een of beiden van jullie, bepaalde gezondheidsvragen over je familie en die van je partner;

de naam en het relatienummer van je zorgverzekeraar;

de naam van je andere zorgverleners;

IP-adres;

spreektaal;

geloofsovertuiging;

opleiding, werk en sociale achtergrond van jou en je partner.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Zuiver Verloskundigen hebben de verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

Uitwisseling gegevens

Sifra praktijk voor verloskunde en echoscopie wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, huisarts en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

Aan het begin van de zwangerschap bespreken wij (zo nodig) jouw zwangerschap met een gynaecoloog. Dit is om een gezamenlijk gedragen behandelplan op te stellen en om onnodige consulten te voorkomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om evt intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Je medische voorgeschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je gevraagd hebt om het dossier over te dragen.

Verwerkers:

Wij als praktijk geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen (verwerkers) waarmee we wel een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zuiver Verloskundigen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van je hebben vastgelegd*. Tevens kan je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.

*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hoeven ook niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden is van een klacht of conflict).

Na de geboorte van je kindje hangen wij de geboortekaartjes op in onze wachtkamer. Mocht je hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

Website en cookies

Zuiver Verloskundigen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies met een technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website informeren wij je over deze cookies en vragen toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Cookie instellingen aanpassen

Hoe kun je cookies aanpassen? Je bent altijd gerechtigd om cookies aan te passen of te weigeren. Je kunt daarvoor jouw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn. 

Ben je zwanger?

Gefeliciteerd! Meld je vandaag nog aan bij Zuiver Verloskundigen.